ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

สำนักปลัด


  นายธราธร ใจกล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง


  นายสุทัศ บุญอิ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด


  นางกาญจนา สิงห์วงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


  ว่าง
นักวิชาการศึกษา ปก/ชก


  นายวริศ สิงห์วงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


  ส.ต.ท.หญิง พรพรรณ กิจสวน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


  นางสาววราทิพท์ นวลมะ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


  ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก/ชก


  นางสาวสอิ้ง ธณาธิปศิริสกุล
เจ้าพนักงานงานธุรการ


  นางสาวิตรี คำประยูร
ครู


  นางจิรภัทร กลิ่นลอง
ครู


  ว่าง
ครู


  นางจรินทร ปานงาม
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)


  นายมานพ เสือต่าง
(พนักงานจ้างท้่วไป)ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์


  นายสมชาติ บุญประเสริฐ
(พนักงานจ้างทั่วไป)ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง


  นางสาวนภาพร นึกไฉน
(พนักงานจ้างทั่วไป)ปฏิบัติหน้าที่คนงาน