ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

สมาชิกสภา อบต.ข่อยสูง


  นายสายันห์ เทศปาน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง


  นายประกอบ อยู่มา
รองประธานสภา อบต.ข่อยสูง


  นายธราธร ใจกล้า
เลขานุการสภา อบต.ข่อยสูง


  นายอำนวย ดอนละไพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง หมู่ที่ 1


  นางสาวนิชาภา ศรีพิทักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง หมู่ที่ 3


  นายเสนาะ รัตนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง หมู่ที่ 4


  นางสาวอุไรวรรณ แสงดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง หมู่ที่ 6


  นางภิญญาพัชญ์ บุ้งรุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง หมู่ที่ 7


  นายบุญแทน ด้วงบ้านยาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง หมู่ที่ 8