ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

    งานบริหารทรัพยากรบุคคล/คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในการปฏิบัติราชการ
หัวข้อข่าว
   -   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ประจำปีงบประมาณ 2566   
   -   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ประจำปีงบประมาณ 2566   
   -   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ประจำปีงบประมาณ 2566   
   -   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ประจำปีงบประมาณ 2566   
   -   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ประจำปีงบประมาณ 2566   
   -   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ประจำปีงบประมาณ 2566   
มีจำนวน ทั้งหมด 6 รายการ
 
1