ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

    งานบริหารทรัพยากรบุคคล/คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หัวข้อข่าว
   -   ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565   
   -   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ประจำ ปี 2564 ฉบับ INFOGRAPHIC   
   -   คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน"   
   -   คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)   
   -   คู่มือการลา   
   -   คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะหลัก"   
   -   คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร"   
มีจำนวน ทั้งหมด 7 รายการ
 
1