ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

    งานกฎหมาย/ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อข่าว
   -   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 13) (พ.ศ. 2566 - 2570)   
   -   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
   -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   
   -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547(แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)   
   -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และเก็บรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
   -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561   
   -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547   
   -   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
   -   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19   
   -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
   -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565   
   -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.2560   
   -   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   
   -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
   -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   
   -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
   -   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537   
   -   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2) พ.ศ.2538   
   -   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่3) พ.ศ.2542   
   -   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่4) พ.ศ.2546   
มีจำนวน ทั้งหมด 24 รายการ
 
1 2