ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

    งานนโยบายและแผน/แผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อข่าว
   -   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 13) (พ.ศ. 2566 - 2570)   
   -   แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562   
   -   แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
   -   แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2563   
   -   แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ 2562   
   -   แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1)ประจำปีงบประมาณ 2562   
   -   แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)การแก้ไข(ครั้งที่ 1)ประจำปีงบประมาณ 2562   
   -   แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1)ประจำปีงบประมาณ 2562   
   -   แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 6)ประจำปีงบประมาณ 2562   
   -   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) (ส่วนที่ 1-3)   
   -   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) (ส่วนที่ 4-5)   
   -   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)   
   -   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)   
   -   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)   
   -   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (ส่วนที่ 1-3)   
   -   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (ส่วนที่ 4-5)   
   -   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) (ส่วนที่ 1 – 3)   
   -   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) (ส่วนที่ 4 – 5)   
มีจำนวน ทั้งหมด 18 รายการ
 
1