ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

    คู่มือการให้บริการประชาชน/คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการประชาชน
หัวข้อข่าว
   -   แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ตล.1)    [สำนักปลัด]
   -   แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ตล.2)    [สำนักปลัด]
   -   แบบคำขออนุญาตทั่วไป จัดตั้งตลาด (ตล.4)    [สำนักปลัด]
   -   แบบจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.)    [กองคลัง]
   -   แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)    [กองคลัง]
   -   แบบหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6)    [กองคลัง]
   -   แบบหนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3)    [กองคลัง]
   -   แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    [กองสวัสดิการสังคม]
   -   แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ    [กองสวัสดิการสังคม]
   -   แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์    [กองสวัสดิการสังคม]
   -   แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว    [สำนักปลัด]
   -   ใบสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ข่อยสูง    [สำนักปลัด]
   -   ใบยืมวัสดุ อุปกรณ์กีฬา    [สำนักปลัด]
   -   แบบขอความอนุเคราะห์ อปพร.    [สำนักปลัด]
   -   แบบคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ    [กองช่าง]
   -   แบบแจ้งการขุดดิน ถมดิน    [กองช่าง]
   -   แบบ ข.1 แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร    [กองช่าง]
   -   แบบ ข.7 แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร    [กองช่าง]
   -   แบบ ธพ.น.1 แบบคำขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง    [กองช่าง]
   -   แบบ ธพ.ป1 ใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2    [กองช่าง]
มีจำนวน ทั้งหมด 23 รายการ
 
1 2