ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

    กิจการสภาฯ/การจัดทำร่างข้อบัญญัติ อบต.ข่อยสูง
หัวข้อข่าว
   -   ข้อบัญญัติ อบต.ข่อยสูง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ...........    [สำนักปลัด]
   -   ระเบียบสภาองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565    [สำนักปลัด]
   -   ข้อบัญญัติ อบต.ข่อยสูง เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ............    [สำนักปลัด]
   -   ข้อบัญญัติ อบต.ข่อยสูง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ พ.ศ.........    [สำนักปลัด]
   -   ข้อบัญญัติ อบต.ข่อยสูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ...........    [สำนักปลัด]
   -   ข้อบัญญัติ อบต.ข่อยสูง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ...........    [สำนักปลัด]
   -   ข้อบัญญัติ อบต.ข่อยสูง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.........    [สำนักปลัด]
   -   ข้อบัญญัติ อบต.ข่อยสูง เรื่อง การบริหารกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญและน้ำดื่มบรรจุขวด องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง พ.ศ...........    [สำนักปลัด]
   -   ข้อบัญญัติ อบต.ข่อยสูง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ...........    [สำนักปลัด]
มีจำนวน ทั้งหมด 9 รายการ
 
1