ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

    กิจการสภาฯ/บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
หัวข้อข่าว
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 19 กันยายน 2565   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 สิงหาคม 2565   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 สิงหาคม 2565   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 พฤษกาคม 2565   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ทับ2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565   
   -   บันทึกการประชุมสภาฯ ครั้งแรก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 กันยายน 2564   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563   
   -   บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562   
มีจำนวน ทั้งหมด 32 รายการ
 
1 2