ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

สภาพทั่วไปของ อบต.ข่อยสูง
.:: ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ::.
 

         - ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                - วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง

“ ท้องถิ่นก้าวไกล  ใส่ใจคุณภาพชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

          พันธกิจ
                1. พัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความรู้ มีรายได้และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
                2. ส่งเสริมพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรกรรม การแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพและมีระบบการตลาดที่ดี
                3. พัฒนาด้านการศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง
                4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

             ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
                ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
                ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว
                ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            “ท้องถิ่นก้าวไกล  ใส่ใจคุณภาพชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

  • ท้องถิ่นก้าวไกล

                เข้ากับยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                เข้ากับยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว
                เข้ากับยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • ใส่ใจคุณภาพชีวิต

                เข้ากับยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
                เข้ากับยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

  • ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                เข้ากับยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                เข้ากับยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น