ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

สภาพทั่วไปของ อบต.ข่อยสูง
.:: การบริการพื้นฐาน ::.
 
     
           การคมนาคมขนส่ง
          ตำบลข่อยสูงมีถนนตัดผ่านสามารถเดินทางไปตำบลอื่น ๆ และต่างจังหวัดได้โดยสะดวก ดังนี้
          - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1196 (สายบ้านปลายราง – บ้านด่านแม่คำมัน)
           - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 118๐ ( สายบ้านปลายราง – อ.ศรีนคร)
           - ถนนลาดยาง 2 สาย ระยะทางยาว 8.414 กม.
           - ถนน คสล. 73 สาย ระยะทางยาว 11.701 กม.
           - ถนนลูกรัง 41 สาย ระยะทางยาว 13.60 กม.
           - สะพาน 2 แห่ง
           - ประตูน้ำ คสล. 4 แห่ง
           - ฝาย (ประชาอาสา หมู่ 6 ) (มข 2527 หมู่ 1) 1 แห่ง

          การไฟฟ้า
             - การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูงทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้แล้ว จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า....1,397.....แห่ง
             - ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน...750....จุด/ครอบคลุมถนน.....12.....สาย

          โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดังนี้
          หมู่ที่ 1 จำนวน 7 จุด
          หมู่ที่ 2 จำนวน 6 จุด
          หมู่ที่ 3 จำนวน 6 จุด
          หมู่ที่ 4 จำนวน 8 จุด
          หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด
          หมู่ที่ 6 จำนวน 11 จุด
          หมู่ที่ 7 จำนวน 7 จุด
          หมู่ที่ 8 จำนวน 3 จุด
          รวมทั้งสิ้น 50 จุด

          การประปา
          - ประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
          ประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ม.1 จำนวน 1 แห่ง
          ประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ม.2 จำนวน 1 แห่ง
           ประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ม.6 จำนวน 1 แห่ง
          ประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ม.8 จำนวน 1 แห่ง
          - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง ดังนี้
          ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 3 แห่ง
           ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
          ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง
           ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 แห่ง
           ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง
          ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง
          ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง
           ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง
           ประปาหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านข่อยสูง จำนวน 1 แห่ง
          - สระน้ำขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง

          โทรศัพท์
          - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ - แห่ง

           ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
           ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ไปรษณีย์เอกชนอนุญาต) จำนวน 1 แห่ง