ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

สภาพทั่วไปของ อบต.ข่อยสูง
.:: สภาพสังคม ::.

         การศึกษา
         การศึกษา ตำบลข่อยสูงมีสถานศึกษาทั้งสิ้น 5 แห่ง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น  2 ระบบ ดังนี้

  1. การศึกษาในระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ ข้อมูล  ณ  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

โรงเรียน/สถานศึกษา

ชื่อผู้อำนวยการ/หัวหน้า

จำนวนนักเรียน (คน)

ที่ตั้ง

ปี2561

ปี2562

ปี2563

ปี2564

1.โรงเรียนบ้านข่อยสูง (ป.1–ม.3)
2.โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ป.1-6)
3.โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี
(ป.1 – 6)

นายบุญเรือง กันกรด
นายตระการ ปั้นคุ่ย
นายประเจตน์ จันทร์ลภ

100
41
174

100
41
174

90
26
166

69
30
143

ม.1 ต.ข่อยสูง
ม.2 ต.ข่อยสูง
ม.5 ต.ข่อยสูง

 

         2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา 2 แห่ง
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ที่ตั้ง 45 หมู่ที่ 8 บ้านปลายรางบน
มีจำนวนเด็ก 62 คน จำนวน 1 แห่ง
         - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 ศูนย์

         สาธารณสุข
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง จำนวน 1  แห่ง
         - บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง จำนวน 11 คน ดังต่อไปนี้
         - พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คน
         - เจ้าหน้าที่ จำนวน 9 คน
         - อสม. จำนวน 112 คน ดังต่อไปนี้
         ชายจำนวน  9  คน หญิงจำนวน 103  คน

         อาชญากรรม

คดีอาชญากรรม

ปี 2561 (ราย)

ปี 2562 (ราย)

ปี 2563 (ราย)

ปี 2564 (ราย)

1. คดีฆาตกรรม

-

-

-

-

2. คดีข่มขืน

-

-

-

-

3. คดีลักทรัพย์

-

-

-

-

4. คดีกรรโชคทรัพย์

-

-

-

-

5. คดีปล้นทรัพย์

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

         ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน 1 แห่ง
         - หน่วยบริการประชาชน (ป้อมตำรวจ)  จำนวน 1 แห่ง
         - จำนวนรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน

         ยาเสพติด
     


คดียาเสพติด

ปี 2561 (ราย)

ปี 2562 (ราย)

ปี 2563 (ราย)

ปี 2564 (ราย)

1. ยาบ้า

-

-

-

-

2. ยาอี

-

-

-

-

3. ยาเค

-

-

-

-

4. โคเคน

-

-

-

-

5. เฮโลอีน

-

-

-

-

6. กัญชา

-

-

-

-

7. สารระเหย

-

-

-

-

8. ฝิ่น

-

-

-

-

9. มอร์ฟีน

-

-

-

-

10.กระท่อม

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-


         การสังคมสงเคราะห์
  


เบี้ยยังชีพ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1. ผู้สูงอายุ

313

395

387

509

399

546

381

555

2. ผู้พิการ

80

70

76

121

97

119

91

119

3. ผู้ป่วยเอดส์

2

6

4

6

4

7

3

6

รวมทั้งสิ้น

395

471

467

636

500

672

475

680