ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

สภาพทั่วไปของ อบต.ข่อยสูง
.:: สภาพเศรฐกิจ ::.

         การเกษตร
  

ประเภทเนื้อที่

ปี 2561 (ไร่)

ปี 2562 (ไร่)

ปี 2563 (ไร่)

ปี 2564 (ไร่)

1. ทำนา

3,642

3,642

3,642

3,642

2. พืชไร่

9,871

9,871

9,871

9,871

3. ไม้ผลและไม้ยืนต้น

388

388

388

388

4. การเกษตรอื่น

749

749

749

749

5. พื้นที่บ้าน , ส่วนราชการ , วัด

1,410

1,410

1,410

1,410

รวมทั้งสิ้น

16,060

16,060

16,060

16,060

  
         การประมง
         -
         การปศุสัตว์
         - เลี้ยงสุกร
          - เลี้ยงโค , กระบือ

         การบริการ
         การท่องเที่ยว
         - (หลวงพ่อทองดำ) วัดข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
         - ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น บ้านข่อยสูง หมู่ที่ 1 

         อุตสาหกรรม
            -
         การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
         - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 1 - 8
         - กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านข่อยสูงใต้ หมู่ที่ 7
         - กลุ่มทำขนม หมู่ที่ 1
         - กลุ่มทำน้ำพริก หมู่ที่ 1
         - กลุ่มทำกรอบรูป หมู่ที่ 1
         แรงงาน
         อาชีพ การประกอบอาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง มีดังนี้

อาชีพ

จำนวนครัวเรือน

หมายเหตุ

1.กำลังศึกษา

5

 

2.ไม่มีอาชีพ

86

 

3.เกษตร-ทำนา

163

 

4.เกษตร-ทำไร่

290

 

5.เกษตร-ทำสวน

10

 

6.เกษตร-ประมง

0

 

7.เกษตร-ปศุสัตว์

11

 

8.พนักงาน-รับราชการ

15

 

9.พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ

3

 

10.พนักงานบริษัท

6

 

11.รับจ้างทั่วไป

337

 

12.ค้าขาย

71

 

13.ธุรกิจส่วนตัว

10

 

14.อาชีพอื่นๆ

18

 

รวม

1,025

 

ที่มาข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับตำบล พ.ศ. 2562
หมายเหตุ สรุปประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันสำรวจ

ตารางที่ 4  แสดงรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชากรในพื้นที่ตำบลข่อยสูง

ลำดับที่

ชื่อบ้าน

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี)

รายได้บุคคลเฉลี่ย
(บาท/ปี)

หมายเหตุ

1

บ้านข่อยสูง

188,266

65,592

 

2

บ้านแหลมทอง

266,035

108,134

 

3

บ้านไผ่ลูกช้าง

179,245

65,502

 

4

บ้านดงจันทร์

175,508

57,553

 

5

บ้านแหลมถ่อน

225,562

88,639

 

6

บ้านสักลาย

386,600

120,812

 

7

บ้านข่อยสูงใต้

234,242

75,019

 

8

บ้านปลายรางบน

350,812

111,724

 

ค่าเฉลี่ยทุกพื้นที่

250,784

83,282

 

     
ที่มาข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับตำบล พ.ศ. 2562
หมายเหตุ รายได้ของประชากรจากสรุปที่อาศัยอยู่จริง  ณ วันสำรวจ