ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

สภาพทั่วไปของ อบต.ข่อยสูง
.:: สภาพทั่วไป ::.
           ตำบลข่อยสูงเดิมขึ้นอยู่เขตการปกครองของตำบลวังแดง ต่อมาได้ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลขึ้นเป็นตำบลข่อยสูง โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มาตรา 6 และมาตรา 2๐ มีเขตการปกครอง 6 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2529 จนกระทั่งประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ตามนัยมาตรา 4๐ และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นต้นมา และมีการแยกหมู่บ้านเพิ่มจาก หมู่ที่ 1 บ้านข่อยสูง เป็นหมู่ที่ 7 บ้านข่อยสูงใต้ และจากหมู่ที่ 3 บ้านไผ่ลูกช้าง เป็นหมู่ที่ 8 บ้านปลายรางบนในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง แบ่งเป็นเขตหมู่บ้านเต็มพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้าน คำว่า “ข่อยสูง” มาจาก ชื่อต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเด่นกว่าต้นอื่นๆ ในบริเวณนั้น คือมีลำต้นที่ใหญ่ และมีความสูงมากกว่าต้นไม้ชนิดอื่น ๆ ในบริเวณนั้นสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เมื่อสมัยก่อนเป็นป่ารกมากไม่มีถนนมีแต่ทางเดินด้วยเท้ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย ถ้ามีคนมาถามหาบ้านข่อยสูงอยู่ที่ไหน ก็บอกให้เดินทางไปบริเวณที่มีต้นข่อยที่สูงที่สุดคือบ้าน ข่อยสูงและอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดฝนตกหนักมีลมพายุแรงต้นข่อยได้โค่นล้มลงเกิดมีเสียงดังสะเทือนไปทั่วทั้งหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงด้วย จึงเป็นเรื่องเล่าที่กล่าวขานกันมา
    ที่ตั้ง
          ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
          ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ , ตำบลนครเดิฐ
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล , ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย , ตำบลดงคู่ br>
    เนื้อที่
          หมู่ที่ 1 จำนวน 3,118 ไร่ หมู่ที่ 5 จำนวน 955 ไร่
          หมู่ที่ 2 จำนวน 2,923 ไร่ หมูที่ 6 จำนวน 3,217 ไร่
          หมู่ที่ 3 จำนวน 3,001 ไร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1,058 ไร่
          หมู่ที่ 4 จำนวน 919 ไร่ หมู่ที่ 8 จำนวน 859 ไร่
          รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 16,050 ไร่
   ภูมิประเทศ
          การใช้พื้นที่
          พื้นที่ทั้งหมดมีเนื้อที่ประมาณ 25.68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,050 ไร่
          ครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน
          พื้นที่สาธารณะในตำบลข่อยสูง มีดังนี้
              - ที่สาธารณะประโยชน์วัดเก่าหมู่ที่ 1 (ของวัดข่อยสูง) จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา
              - ที่สาธารณะประโยชน์บ้านข่อยสูง หมู่ที่ 1 จำนวน 25 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา
              - ที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 4 ไร่
            ลักษณะภูมิประเทศ
               ลักษณะภูมิประเทศของตำบลข่อยสูง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
               (1) พื้นที่สูงจะอยู่ทางทิศตะวันตก
               (2) พื้นที่ราบสภาพพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงจะอยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งมีคลองพระสวัสดิ์ไหลผ่าน
             ลักษณะภูมิอากาศ

          ฤดูกาล มี 3 ฤดู
          ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูที่เริ่มลงมือเพาะปลูกพืชเมืองร้อน จะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและไปสิ้นสุดฤดูในเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนด้านที่ต้นลมจะได้รับปริมาณฝนมากกว่าด้านปลายลม ซึ่งฝนที่ตก อยู่นั้นเป็นลักษณะของฝนภูเขา พื้นที่หน้าเขาจะได้รับฝนมากกว่าด้านหลังเขา ฝนที่ตกเป็นฝนจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากอ่าวเบงกอล กับฝนจากพายุดีเปรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้
          ฤดูหนาว เป็นฤดูของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมและสิ้นสุดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูหนาวในภาคเหนือมีลักษณะเห็นเด่นชัด กว่าภาคกลาง และภาคใต้ เพราะอยู่ใกล้แนวเคลื่อนที่ของอากาศหนาวเย็นที่เคลื่อนที่จากเขตความกดอากาศสูงในไซบีเรีย และผ่านประเทศจีน
          ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์และไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ในเดือนกุมภาพันธ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มอ่อนกำลังลง ทำให้ลมตะวันออกเฉียง ใต้จากทะเลจีนมีกำลังแรงขึ้น เป็นผลให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นในภาคเหนือเป็นครั้งคราว ในเดือนมีนาคมและเมษายนอุณหภูมิในภาคเหนือขึ้นสูงมาก
          1.4 ลักษณะของดิน
          ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบและมีเนินสูงเล็กน้อย ลักษณะดินเกิดจากการทับถมของตะกอนที่ไหลมาจากภูเขาทางทิศเหนือ จากอำเภอลับแล ลงมาบึงมายหรือบึงสัมพันธ์ และทิศตะวันตกส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนทิศตะวันออกจะเป็นดินร่วนถึงดินเหนียวและมีการทับถมของตะกอนจากภูเขาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดินมีการระบายน้ำดีถึงเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำนา ปลูกพืชไร่ และพืชผัก
          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
          - แหล่งน้ำจำนวน 4 สาย (คลองพระสวัสดิ์ , คลองด่านแม่คำมัน , คลองคล้า , คลองยม)
    ประชากร
          ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ที่มาข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎรอำเภอตรอน เดือน พฤศจิกายน 2564) จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง มีจำนวน 1,435 หลังคาเรือนความหนาแน่นของประชากร 163 คน/ตร.กม. มีประชากรทั้งหมด 4,176 คน  แบ่งเป็น

หมู่ที่

บ้าน

จำนวน
หลังคาเรือน (ครัวเรือน)

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บ้านข่อยสูง
บ้านแหลมทอง
บ้านไผ่ลูกช้าง
บ้านดงจันทร์
บ้านแหลมถ่อน
บ้านสักลาย
บ้านข่อยสูงใต้
บ้านปลายรางบน

265
268
197
125
168
134
154
70

266
271
202
125
168
136
158
71

266
271
203
125
168
136
158
72

270
274
210
129
173
141
162
76

       รวม

1,381

1,397

1,399

1,435

  จำนวนประชากร (คน)

หมู่ที่/บ้าน

จำนวน

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ปี
2562

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2564

1.บ้านข่อยสูง
2.บ้านแหลมทอง
3.บ้านไผ่ลูกช้าง
4.บ้านดงจันทร์
5.บ้านแหลมถ่อน
6.บ้านสักลาย
7.บ้านข่อยสูงใต้
8.บ้านปลายรางบน

370
388
281
181
259
199
266
104

422
376
293
217
279
218
285
84

792
764
574
398
538
417
551
188

367
387
275
177
255
193
263
102

414
376
289
214
275
213
278
84

781
763
564
391
530
406
541
186

362
385
271
184
261
196
260
102

420
389
291
215
285
211
270
86

782
764
562
399
546
407
530
188

รวม

2,048

2,174

4,222

2,019

2,143

4,162

2,019

2,157

4,178

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎรอำเภอตรอน  ณ  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564

หมู่ที่

บ้าน

อายุต่ำกว่า 18 ปี

อายุ 18 – 60 ปี

อายุมากกว่า 60 ปี

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

บ้านข่อยสูง

52

51

240

267

70

102

782

2

บ้านแหลมทอง

67

47

242

236

80

92

764

3

บ้านไผ่ลูกช้าง

61

51

160

188

50

52

562

4

บ้านดงจันทร์

31

35

120

127

33

53

399

5

บ้านแหลมถ่อน

48

43

161

179

52

63

546

6

บ้านสักลาย

45

43

122

124

29

44

407

7

บ้านข่อยสูงใต้

38

31

168

157

54

82

530

8

บ้านปลายรางบน

19

16

63

52

20

18

188

รวมทั้งสิ้น

361

317

1,276

1,330

388

506

4,178