ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล
  ลำดับ   หัวข้อข่าว   วันที่ประกาศ
  1    ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   11 ต.ค. 2565 
  2    ประกาศกำหนดเกณฑ์ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10 ต.ค. 2565 
  3    รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565   05 ต.ค. 2565 
  4    ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   04 ต.ค. 2565 
  5    รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565   02 ก.ย. 2565 
  6    รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565   03 ส.ค. 2565 
  7    ประกาศ อบต.ข่อยสูง เรื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   05 ก.ค. 2565 
  8    รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565   05 ก.ค. 2565 
  9    ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2   04 ก.ค. 2565 
  10    รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565   02 มิ.ย. 2565 
  11    รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565   02 พ.ค. 2565 
  12    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2   29 เม.ย. 2565 
  13    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   08 เม.ย. 2565 
  14    รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565   01 เม.ย. 2565 
  15    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   01 เม.ย. 2565 
  16    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)   04 มี.ค. 2565 
  17    รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   03 มี.ค. 2565 
  18    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   02 มี.ค. 2565 
  19    การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 (จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิต   17 ก.พ. 2565 
  20    รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565   03 ก.พ. 2565 
มีจำนวน ทั้งหมด 126 ข่าว
 
1 2 3 4 5 6 7