ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

.

พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
 

โครงการเสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ
 
- ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรงงาน (จำพวกที่ 3) การประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ [ 21 มี.ค. 2566]
- ITA คืออะไร [ 7 ก.พ. 2566]
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2566]
- ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2565]
- ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2565]
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 [ 3 มี.ค. 2566]
- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำบริเวณที่ดินนางระเบียบ สอนนิล - คลองพระสวัสดิ์ หมู่ [ 1 มี.ค. 2566]
- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำบริเวณที่ดินนางบุญล้อม ธรรมสาคร - คลองพระสวัสดิ์ หมู่ [ 28 ก.พ. 2566]
- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด จากที่ดินนายสมบัติ คำเพ็ชร - ที่ดิน [ 17 ก.พ. 2566]
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566]
- รายงานการเงินประจำปี 2565 [ 7 มี.ค. 2566]
- รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566]
- ขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566]
- รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 [ 6 ม.ค. 2566]
- งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566]


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

logo