ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

.

รายงานผลตรวจติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7
 

วันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ.2565 กิจกรรม "Big Cleaning Day"
 
- ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2565]
- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณบ้านนายเชิด บังสันเที๊ยะ ถึง ที่ดินนางเสมียน [ 24 ม.ค. 2566]
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566]
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565) [ 6 ม.ค. 2566]
- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณบ้านนายเทิ้ง คำนาค เชื่อมต่อถนน อต.ถ.25-001) [ 16 ธ.ค. 2565]
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 8 ธ.ค. 2565]
- รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 [ 6 ม.ค. 2566]
- งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566]
- รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 ธ.ค. 2565]
- ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2565]
- ประกาศกำหนดเกณฑ์ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2565]


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

logo