ยกเลิกประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนากกลาง บ้านแหลมถ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 607KB)