ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19

Download (PDF, 557KB)