กรกฎาคม 12 2019
3

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ท่านนายก อบต.ข่อยสูง สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง นักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลข่อยสูง และประชาชน เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

12345678910