เมษายน 18 2019
1

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลข่อยสูง ได้ดำเนินการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลข่อยสูง ประจำปี พ.ศ.2562ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลข่อยสูงเกิดความสำนึกและร่วมแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุและญาติผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว

234567891011121314