เมษายน 18 2019
1

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 โดย นายนิพนธ์ แก้วศรีทัศน์ นายก อบต.ข่อยสูง พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสา หมู่ที่ 1 บ้านข่อยสูง ร่วมกัน“Big Cleaning Day” เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณหมู่บ้าน

210346789