มีนาคม 26 2019
6

วันที่ 26 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง โดย นายนิพนธ์ แก้วศรีทัศน์ นายก อบต.ข่อยสูง ครู เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ข่อยสูง พนักงานส่วนตำบล และผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมโครงการคืนหนูน้อยสู่อ้อมอกผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา และเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และเติมโตเป็นพลเมืองดี เตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงต่อไป

126 378910111312