คำแถลงนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

………………………………………………………………………

                ท่านประธานสภา , รองประธานสภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง , ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลข่อยสูง , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , พนักงานเจ้าหน้าที่และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 กระผมนายนิพนธ์ แก้วศรีทัศน์ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ซึ่ง กกต.กลาง ได้รับรองผลการเลือกตั้งแล้ว จะต้องดำเนินแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง นั้น

               กระผมนายนิพนธ์ แก้วศรีทัศน์ ขอแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูงว่ากระผมได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคือ “ท้องถิ่นก้าวหน้า  ประชาร่วมใจ ใส่ใจคุณภาพชีวิต เชิดชูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เน้นเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูงไว้ 5 ด้าน ที่จะดำเนินการในอีก 4 ปี ข้างหน้าไว้ ดังนี้

  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุง การคมนาคม ถนนไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงและเป็นธรรม พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ให้พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และสนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 200,000 บาท ต่อปีทุกหมู่บ้าน ตามแผนพัฒนาและประชาคมหมู่บ้าน
  1. ด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรทั้งด้านการผลิตและควบคุมต้นทุนการผลิต และ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน ส่งเสริมด้านการกีฬา ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับพร้อมเตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน สมทบงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรี ให้มีอาชีพเสริม จัดให้มีรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน
  1. งานด้านการจัดระเบียบชุมชน ส่งเสริมและพัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ จัดให้มีรถดับเพลิงประจำตำบล ส่งเสริมงานด้านประชาสัมพันธ์ และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
  1. งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในชุมชนส่งเสริมพัฒนาตลาดชุมชน ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลให้สืบไป เช่น

ประเพณีลอยกระทง

  1. งานด้านการบริหาร และการเมืองการปกครอง จะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่ง  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่  โรงเรียน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และประชาชนอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

                         ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง พนักงานเจ้าหน้าที่และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน  จากนโยบายทั้งหมดที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูงนี้การดำเนินการจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต ที่กระผมและคณะบริหารจะปฏิบัติ พร้อมจะแก้ไขปัญหาและการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งนี้จะต้องได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจากทุกภาคส่วน กระผมขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ด้วยความสุจริต โปร่งใส รวดเร็ว และเป็นธรรม กระผมมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูงทุกท่าน เพื่อให้นโยบายบรรลุผลตามที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ ให้เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนตำบลข่อยสูงให้มากที่สุดต่อไป

 

 

 

 

              ขอขอบคุณครับ

               นายนิพนธ์ แก้วศรีทัศน์

               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง

Download (PDF, 19KB)

Download (PDF, 37KB)