แบนเนอร์

ประวัติความเป็นมา

ตำบลข่อยสูงเดิมขึ้นอยู่เขตการปกครองของตำบลวังแดง ต่อมาได้ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลขึ้นเป็นตำบลข่อยสูง  โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๐ มีเขตการปกครอง ๖ หมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ จนกระทั่งประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ตามนัยมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ เป็นต้นมา และมีการแยกหมู่บ้านเพิ่มจากหมู่ ๑ บ้านข่อยสูง  เป็นหมู่ ๗  บ้านข่อยสูงใต้ และจากหมู่ ๓ บ้านไผ่ลูกช้าง เป็นหมู่ ๘ บ้านปลายรางบน ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง  แบ่งเป็นเขตหมู่บ้านเต็มพื้นที่ทั้ง  ๘ หมู่บ้าน คำว่า “ข่อยสูง” มาจากชื่อต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเด่นกว่าต้นอื่นๆ ในบริเวณนั้น  คือมีลำต้นที่ใหญ่  และมีความสูงมากกว่าต้นไม้ชนิดอื่น ๆ ในบริเวณนั้นสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เมื่อสมัยก่อนเป็นป่ารกมากไม่มีถนนมีแต่ทางเดินด้วยเท้ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย ถ้ามีคนมาถามหาบ้านข่อยสูงอยู่ที่ไหน  ก็บอกให้เดินทางไปบริเวณที่มีต้นข่อยที่สูงที่สุดคือบ้านข่อยสูงและอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดฝนตกหนักมีลมพายุแรงต้นข่อยได้โค่นล้มลงเกิดมีเสียงดังสะเทือนไปทั่วทั้งหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงด้วย จึงเป็นเรื่องเล่าที่กล่าวขานกันมา

1.1  การจัดตั้ง , ที่ตั้ง  และอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง  มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๔๕  หมู่ที่ ๘  ตำบลข่อยสูง   อำเภอตรอน

จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๘๑-๕๒๘๓  จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน  นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  ผลบังคับใช้เมื่อวันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท  และองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูงอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ประมาณ  ๒๕  กิโลเมตร  ห่างจากที่ว่าการอำเภอตรอนประมาณ  ๒๐ กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลด่านแม่คำมัน  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลหาดสองแคว , ตำบลนครเดิฐ  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล , ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลนครเดิฐ , ตำบลดงคู่  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

 

การใช้พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมดมีเนื้อที่ประมาณ  25.68  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  16,050  ไร่

ครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน

.2  ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลข่อยสูง  แบ่งออกเป็น  ๒  ลักษณะ คือ

(๑)   พื้นที่สูงจะอยู่ทางทิศตะวันตก

(๒)  พื้นที่ราบสภาพพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงจะอยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งมีคลองพระสวัสดิ์ไหลผ่าน