วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง

“ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

          ๑. พัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความรู้ มีรายได้และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

          ๒. ส่งเสริมพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรกรรม การแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพและมีระบบการตลาดที่ดี

          ๓. พัฒนาด้านการศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง

          ๔. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                        แนวทางที่ 1 งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง

                        แนวทางที่ 2 งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

                        แนวทางที่ 3 งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                        แนวทางที่ 1 งานด้านการส่งเสริมอาชีพ

                        แนวทางที่ 2 งานด้านสวัสดิการสังคม

                        แนวทางที่ 3 งานด้านการศึกษา

                        แนวทางที่ 4 งานด้านสาธารณสุข

                        แนวทางที่ 5 งานด้านนันทนาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

                       แนวทางที่ 1 งานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย

                        แนวทางที่ 2 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                        แนวทางที่ 3 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ 4 งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว

                   แนวทางที่ 1 งานด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

แนวทางที่ 2 งานด้านการท่องเที่ยว

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

                   แนวทางที่ 1 งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   แนวทางที่ 1 งานด้านส่งเสริมการสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   แนวทางที่ 1 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน