ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 0-5581-5283

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง คืออะไรคะ

ตอบ: “ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง  เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูงจะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพช่วงวันที่เท่าไร

ตอบ : จ่ายช่วงวันที่ 3 – 10 ของเดือน