สภาพทั่วไป

ตำบลข่อยสูงเดิมขึ้นอยู่เขตการปกครองของตำบลวังแดง ต่อมาได้ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลขึ้นเป็นตำบลข่อยสูง โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๐ มีเขตการปกครอง ๖ หมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๑สิงหาคม ๒๕๒๙ จนกระทั่งประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ตามนัยมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ เป็นต้นมา และมีการแยกหมู่บ้านเพิ่มจากหมู่ ๑ บ้านข่อยสูง เป็นหมู่ ๗ บ้านข่อยสูงใต้ และจากหมู่ ๓ บ้านไผ่ลูกช้าง เป็นหมู่ ๘ บ้านปลายรางบน ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง แบ่งเป็นเขตหมู่บ้านเต็มพื้นที่ทั้ง ๘ หมู่บ้าน คำว่า “ข่อยสูง” มาจากชื่อต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเด่นกว่าต้นอื่นๆ ในบริเวณนั้น คือมีลำต้นที่ใหญ่ และมีความสูงมากกว่าต้นไม้ชนิดอื่น ๆ ในบริเวณนั้นสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เมื่อสมัยก่อนเป็นป่ารกมากไม่มีถนนมีแต่ทางเดินด้วยเท้ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย ถ้ามีคนมาถามหาบ้านข่อยสูงอยู่ที่ไหน ก็บอกให้เดินทางไปบริเวณที่มีต้นข่อยที่สูงที่สุดคือบ้านข่อยสูงและอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดฝนตกหนักมีลมพายุแรงต้นข่อยได้โค่นล้มลงเกิดมีเสียงดังสะเทือนไปทั่วทั้งหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงด้วย จึงเป็นเรื่องเล่าที่กล่าวขานกันมา
การจัดตั้ง,ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๘๑-๕๒๘๓ จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 โดยยกฐานะจากสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท และองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูงอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอตรอนประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหาดสองแคว, ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล, ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลนครเดิฐ, ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
การใช้พื้นที่
พื้นที่ทั้งหมดมีเนื้อที่ประมาณ 25.68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,050 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลข่อยสูง แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
(๑) พื้นที่ที่มีความลาดชัน จะอยู่ทางทิศตะวันตก
(๒) พื้นที่ราบสภาพพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงจะอยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งมีคลองพระสวัสดิ์ไหลผ่าน

Download (PDF, 84KB)